Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!

חודש: ינואר 2018

הכלצרכנות

למה מתחפשים בפורים?

פורים. חג התחפושות. לפעמים נדמה לי שדווקא החג התמים הזה הכי מדגיש את הפער בין הדורות. בין הגישות השונות, השאיפות, דמויות החיקוי שלנו לעומת אלה של ילדינו. לעומת אלה שהיו לנו כשהיינו אנחנו בגילם. את הפער בין השאיפות שלנו לגבי ילדינו לעומת אלה שהיו להורינו…